Privacy reglement

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en privacy in onze fysiotherapiepraktijk.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Fysiotherapiepraktijk

In onze fysiotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de fysiotherapiepraktijk

De praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie Warmond is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden vastgelegd:

Ten behoeve van het behandelproces.

Ten behoeve van medische training, Pilates en Fysiofit

Voor doelmatig beheer en beleid.

Voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

  • Uitwisseling van gegevens met de Landelijke Data base Fysiotherapie en

Mediquest ( onderdeel van doelmatig beheer en beleid ) geschiedt uitsluitend na het geven van gerichte toestemming.

  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit geschiedt door uw zorgverlener en via de website.
  • Alle medewerkers binnen de Praktijk voor Fyso- en Manuele Therapie Warmond hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • We zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen u hierop wijzen en respecteren deze.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede¬†zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wil opnemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie Warmond

Herenweg 37

2361 EB Warmond

Telefoon: 071-3011948

www.fysiowarmond.nl

info@fysiowarmond.nl